DUYURU
 
Bilecik Valiliğimizce alınan 01.06.2017 tarih ve 2017/1 sayılı, "2017 yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar" başlıklı karar doğrultusunda, 2017 yılı içerisinde, ikinci ürün ekilen yörelerde de dahil olmak üzere, her türlü anız yakılması YASAKLANMIŞTIR.
Yasağa uymayarak anız yakan ilgililer hakkında; 2872 sayılı (Değişik: 5491 sayılı Kanun) Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (l) bendi birinci fıkrasında yer alan "Bu Kanunun Ek I ' inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar İçin 20 Türk Lirası idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır...” hükmü uyarınca, 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin (2017/1) Tebliğe göre her dekar icin 42.44 TL(knrkikilirzkırkdörtkurus) İdari parq cezaş! uygulanacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.