GÖLPAZARI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
 
BİRLİĞİN ADI
Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
İHALE ADI
Sarıhacılar Köyü Cansızlar Mah. İlave İçme Suyu Tesisi Yapım İşi.
NİTELİĞİ
İçme ve Kullanma Suyu Tesisi Yapım İşi.
MİKTARI
Projede kullanılacak malzemeler TSE ve ISO 9000-9001 belgeli olacak, tesis; yönetmeliklere ve ilgili idari ve diğer teknik şartnamelere uygun yapılacaktır.
AÇIKLAMA
1- Sarıhacılar Köyü Cansızlar Mah. İlave İçme Suyu Tesisi Yapım işi ihalesi 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır.
2- Avans verilmeyecek olup, talep edilmesi halinde hakedişler İl Özel İdaresi Teknik Elemanlarınca yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak hak ediş raporları doğrultusunda ödenebilecektir.
3- Hakediş raporu, kanuni kesintiler de yapılarak idarece onaylandıktan sonra bu işle ilgili ödeneklerin Birlik hesabına aktarılmasından sonra ödenir. Yüklenici Birlik hesabına ödenek aktarılmadan ödeme talebinde bulunmayacaktır. Ödeneklerin Birlik hesabına intikalindeki gecikmelerden dolayı yüklenici hiçbir şekilde Birlikten gecikme faizi ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
İŞİN YAPILACAĞI YER
Bilecik İli Gölpazarı İlçesi Sarıhacılar Köyü Cansızlar Mahallesinde yapılacaktır. (İstekli işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek bilgileri temin etmek zorundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.)
 
İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ
İhale üzerinde kalan isteklinin, sözleşme yapılmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlamak ve işe başlama tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günü içerisinde işleri bitirmek zorundadır.
 
İHALEYE KATILABİLME SARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER
1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b)Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. Teklif Edilen bedelin % 3 (YÜZDE ÜÇ) oranında geçici teminat veya mektup,
5. Teklif mektubu, (Zarfın içinde 2. Bir zarfa konulması gerekmektedir.)
6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
7. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), ve (ğ) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair, yazılı taahhütname,
8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi
9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
10. İş Makineleri Taahhütnamesi.
11. Şekli ve içeriği yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesin III, IV ve IX Grup sayılanlar ile Mühendislik ve Mimarlık Diploması olanlar.
12.İş Deneyim Belgesi
13. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi - kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler

1. Teklif edilen bedelin ihale konusu iş veya benzer işlere ait % 50 ’sini gerçekleştirilmiş sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
2. İş sahasında Şantiye Şefi olarak;
İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri Sürekli bulundurulacaktır.
İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLECEĞİ YER
İhale dökümanı, Kaymakamlık binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şubesi Müdürlüğü nezdindeki TR 0700 0100 0371 3333 7679 5001 IBAN nolu hesaba 1.000 TL yatırılmak sureti ile Köylere Hizmet Götürme Birliğinden dosya temin edilebilir.
 
İHALE TARİHİ VE SAATİ
02/05/2018 14:00
İHALE YERİ
Gölpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ
02/05/2018 13:45
TEKLİFLERİN NEREYE VERİLECEĞİ
Teklifler, Kaymakamlık binasında hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edilecektir.
GEÇİCİ TEMİNAT
Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilmesi zorunludur.
ADRESİ
Gölpazarı Hükümet Konağı Binası, Gölpazarı/BİLECİK
TELEFONU
( 228 ) 411 30 40
FAKSI
( 228 ) 411 30 40
İHALE TÜRÜ
 
AÇIK İHALE USULÜ
 
İlan Olunur.
 
 
 
Kadir DUMAN
Kaymakam
Birlik Başkanı